Wszystko o wykresach PERT

Jakie są Twoje potrzeby związane z wykresem PERT?

Dopiero zaczynam przygodę z wykresami PERT i chcę się dowiedzieć więcej.

Chcę utworzyć własny wykres PERT w Lucidchart.

Chcę utworzyć wykres PERT na bazie szablonu Lucidchart.


Dobrze skonstruowany wykres PERT może pomóc kierownikom projektów efektywnie zaplanować i skoordynować zadania w ramach projektu, aby oszacować czas potrzebny na jego ukończenie. Czytaj dalej, aby poznać korzyści płynące z używania wykresu PERT, a także dowiedzieć się, jak utworzyć i wdrożyć swój wykres PERT.

8 minuta czytania

Chcesz utworzyć własny wykres PERT? Wypróbuj Lucidchart. To szybkie, łatwe i całkowicie bezpłatne.

Utwórz wykres PERT

Czym jest wykres PERT?

PERT to akronim oznaczający technikę ewaluacji i rewizji programu. Wykres PERT jest narzędziem zarządzania projektami służącym do analizy poszczególnych zadań związanych z realizacją projektu. Wykresy PERT, które są przeznaczone dla projektów o większej skali, służą do określenia czasu potrzebnego na wykonanie poszczególnych zadań, szacując najkrótszy, najdłuższy i najbardziej prawdopodobny czas.

Wykresy PERT pozwalają jasno i wyraźnie zrozumieć wymagania czasowe projektu oraz zależności między zadaniami, dzięki czemu możesz podejmować świadome decyzje dotyczące kolejności wykonywania zadań, przestrzegania terminów i nie tylko. Używając tej kompleksowej mapy zadań i terminów, Ty i Twój zespół możecie ukończyć projekt w krótszym czasie, redukując straty i błędy, a tym samym osiągając lepsze rezultaty dla Waszego zespołu i klientów. przykład wykresu pert

Zalety stosowania wykresu PERT

Wykresy PERT mogą być pomocne przy realizacji projektów nierutynowych lub o dużej presji czasowej, w których występuje wiele zależności między zadaniami. 

Wykres PERT pomaga:

 • Wyznaczyć ograniczenia czasowe zespołu. 
 • Przedstawić szczegółowy schemat porządku, w jakim powinny być wykonywane zadania.
 • Efektywniej zarządzać czasem i zasobami Twojego zespołu. 
 • Zmniejszyć ilość strat i kosztów podczas realizacji projektu.

Prawdopodobnie największą korzyścią płynącą z używania wykresu PERT jest potencjalnie większa satysfakcja pracowników i klientów. Jeśli używasz ich efektywnie, dane kontekstowe zawarte w wykresach PERT mogą uprościć proces podejmowania decyzji i dać Twojemu zespołowi poczucie odpowiedzialności za realizację wymagań projektowych. Oznacza to mniej stresu, mniej niedotrzymanych terminów i więcej czasu, by zająć się kolejnym projektem.

Jaka jest różnica między wykresem Gantta a wykresem PERT?

Zarówno wykresy PERT, jak i wykresy Gantta są wizualnymi narzędziami używanymi do zarządzania projektami, ale istnieje kilka znaczących różnic pomiędzy nimi. Przede wszystkim wykresy PERT są najczęściej używane przed rozpoczęciem projektu, aby podzielić większy projekt na mniejsze zadania, natomiast wykresy Gantta są używane w trakcie projektu, aby zaplanować zadania według dat i zobrazować, ile pracy zostało już wykonane. 

Rozważ użycie wykresu PERT zamiast wykresu Gantta, jeśli chcesz się skupić na zobrazowaniu współzależności, określeniu ścieżki krytycznej projektu lub dokładnym oszacowaniu czasu trwania projektu.

Obejrzyj poniższe modele, aby zobaczyć, jak wygląda wykres PERT w porównaniu z wykresem Gantta:

 

Przykład wykresu PERT:

przykład wykresu pert

Przykład wykresu Gantta:

przykład wykresu gantta

Różnica pomiędzy PERT i CPM

Wykresy PERT i metoda ścieżki krytycznej (CPM) są metodami zarządzania projektami, które skupiają się na przepływie i kolejności zadań w dużych projektach. Oba mogą być skutecznymi narzędziami do planowania projektów i zwiększania ich efektywności. 

Główna różnica między PERT a CPM polega na tym, że wykresy PERT są zwykle używane, gdy trzeba określić czas potrzebny do ukończenia projektu, natomiast CPM służy do realizacji projektów przewidywalnych, które zdarzają się często. Rozkładając to jeszcze bardziej na czynniki pierwsze, można stwierdzić, że wykresy PERT są metodą planowania i zarządzania czasem, natomiast CPM jest używany do zarządzania kosztami i czasem.

Aby osiągnąć maksymalne korzyści, rozważ użycie CPM w połączeniu z wykresami PERT. Wdrażając oba te elementy do swojej strategii zarządzania projektem, możesz wyznaczyć swojemu zespołowi realistyczny termin i optymalny przebieg procesu, aby uzyskać jak najlepsze rezultaty. Aby dowiedzieć się więcej o CPM, skorzystaj z naszego przewodnika.

przykład wykresu pert cpm

Symbole, notacje i terminologia wykresu PERT

Oto lista powszechnie używanych symboli, ikon i terminologii wykresu PERT:

 • Wykres PERT:

  Wykres PERT wykorzystuje symbole i notacje techniki oceny i przeglądu programu do przedstawienia przepływu zależnych od siebie zadań i innych zdarzeń w projekcie.

 • Zdarzenie PERT:

  Punkt na wykresie PERT, który oznacza zakończenie lub rozpoczęcie jednego lub większej liczby zadań. Ten punkt nie może zaistnieć, dopóki nie zostaną zakończone wszystkie działania prowadzące do tego zdarzenia.

 • Zdarzenie poprzedzające:

  Zdarzenie, które bezpośrednio poprzedza inne zdarzenie w Twoim projekcie, bez ingerencji żadnego innego zdarzenia.

 • Zdarzenie następcze:

  Zdarzenie, które następuje bezpośrednio po innym zdarzeniu bez ingerencji innego zdarzenia.

 • Ścieżka krytyczna:

  Ścieżka pomiędzy pierwszym i ostatnim zdarzeniem w Twoim projekcie, włączając w to wszystkie zadania i przedziały czasowe, które sumują się w najdłuższy całkowity czas trwania projektu. Określając najdłuższy możliwy czas trwania, możesz następnie określić najkrótszy możliwy czas na ukończenie projektu.

 • Działania na ścieżce krytycznej:

  Zadania projektowe, które muszą się rozpocząć i zakończyć na czas, aby Twój projekt został ukończony zgodnie z harmonogramem.

 • Załamanie ścieżki krytycznej:

  Akt dodawania dodatkowych zasobów do projektu w celu ukończenia działań i kompresji jego harmonogramu.

 • Szybkie procedowanie:

  Działania projektowe, które początkowo miały być wykonywane kolejno, ale są wykonywane jednocześnie, aby zaoszczędzić czas. 

 • Czas opóźnienia:

  Opóźnienie pomiędzy zadaniami, które są od siebie zależne.

 • Czas realizacji:

  Czas potrzebny na wykonanie zadania lub grupy współzależnych zadań.

Symbol

Nazwa symbolu

opis

symbol końca

Terminator


Wskazuje punkt początkowy i końcowy

symbol węzła okrągłegoWęzeł
(okrągły)

Służy do przedstawiania wydarzeń lub kamieni milowych i zawiera liczby
węzeł prostokątny

 

Węzeł
(prostokątny)

Służy do przedstawiania wydarzeń lub kamieni milowych i zawiera liczby
symbol zadania

 

Zadanie
(tabela)

Zawiera szacowany czas, przewidywane daty rozpoczęcia i zakończenia oraz właściciela zadania
łącznik liniowy

 

Łącznik liniowy
Strzałki kierunkowe służące do sekwencyjnego przedstawiania zależności
łącznik kropkowany

 

Łącznik kropkowany
Strzałki kierunkowe używane do wskazywania zależności, które nie wymagają zasobów
symbol zbioru

 

Tory/zbiory
Służą do podzielenia wykresu PERT na różne strefy, z których każda reprezentuje inne obszary projektu

Chcesz utworzyć własny wykres PERT? Wypróbuj Lucidchart. To szybkie, łatwe i całkowicie bezpłatne.

Utwórz wykres PERT

Formuła PERT i kiedy z niej korzystać

Istnieje wiele zmiennych, które mogą wpłynąć na wykonanie zadania, co sprawia, że trudno jest oszacować, ile czasu zajmie ukończenie projektu. Użytkownicy wykresu PERT zazwyczaj opierają się na czterech standardowych obliczeniach, gdy określają odpowiednią długość swoich projektów:

 • Czas optymistyczny (O):

  Najmniejsza możliwa ilość czasu wymagana do wykonania zadania
 • Najbardziej prawdopodobny czas (M):

  Szacunkowa ocena tego, ile czasu zajmie wykonanie zadania bez problemów i opóźnień
 • Czas pesymistyczny (P):

  Maksymalna ilość czasu wymagana do wykonania zadania
 • Oczekiwany czas (E):

  Racjonalny sposób oceny czasu, który zajmie wykonanie zadania, z uwzględnieniem możliwych problemów lub opóźnień

Podstawowe równanie szacunkowe PERT

używane do określenia oczekiwanego czasu to E= (O + 4M + P)/6.

Kiedy już określisz każdy z szacunków czasu, możesz wprowadzić je do formuły PERT, aby skuteczniej obliczyć czas trwania projektu. 

Zademonstrujmy to na przykładzie prostej przebudowy domu. Jeśli Twój optymistyczny szacunek czasu wynosi 160 dni, Twój pesymistyczny szacunek czasu wynosi 365 dni, a Twój najbardziej prawdopodobny szacunek czasu wynosi 250 dni, to Twoje równanie będzie wyglądało tak:

E = (160 + 4 x 200 + 365)/6 

Możesz więc oszacować, że Twoja przebudowa domu zakończy się w ciągu około 221 dni.
 

Jak utworzyć wykres PERT

Kiedy już zdecydujesz się na zastosowanie wykresu PERT w swoim kolejnym projekcie, użyj wizualnego obszaru roboczego i wykonaj następujące kroki, aby utworzyć wykres PERT od podstaw:

 1. Określ swoje zadania:

  Utwórz dokładną listę zadań, które należy wykonać w ramach Twojego projektu. Najłatwiej jest to zrobić, gdy Twój projekt jest już w pełni zaplanowany i gdy ustalisz, które zadania mają znaczenie kluczowe, a które nie. 
 2. Oszacuj czas:

  Określ optymistyczne, pesymistyczne i najbardziej prawdopodobne ramy czasowe każdego zadania. Kiedy każdy z nich zostanie obliczony, możesz określić szacowany czas trwania projektu.
 3. Wprowadź swoje zadania do diagramu sieci projektu:

  Umieść swoje zadania na diagramie wraz z szacowanym czasem ich wykonania. Diagram ten pozwoli zobrazować oś czasu projektu i pomoże określić jego ścieżkę krytyczną.

Jak przeprowadzić analizę PERT

Analiza PERT służy do określenia prawdopodobieństwa ukończenia projektu na czas. Aby przeprowadzić analizę PERT, użyj odchylenia standardowego, aby określić wielkość zmienności w Twoich danych. 

Wzór na odchylenie standardowe

to: (P - O)/6

Im niższe jest Twoje odchylenie standardowe, tym większą pewność możesz mieć co do oczekiwanej daty zakończenia. 
 

Przykłady wykresu PERT

Użyj któregoś z poniższych szablonów wykresów PERT i zmodyfikuj go zgodnie z własnymi potrzebami.

Prosty wykres PERT

Ten szablon wykresu PERT przedstawia prosty projekt wykresu PERT „działanie na strzałce”. Każda strzałka jest oznaczona odpowiednim zadaniem i oczekiwanym czasem jego wykonania, a ścieżka krytyczna projektu jest wyraźnie oznaczona.

szablon wykresu pert
Click to modify this template

 

Wykres sieciowy PERT

Ten szablon wykresu PERT przedstawia węzły zadań ułożone w diagramie sieciowym. Każdy węzeł zawiera bardziej szczegółowe informacje o zadaniu, w tym szacowany czas, czas trwania oraz czas rozpoczęcia i zakończenia.

szablon wykresu sieci pert
Click to modify this template​​​​​

 

Pionowy wykres PERT

To jest kolejny prosty przykład wykresu PERT w układzie pionowym. Ten przykład również wykorzystuje węzły okrągłe do przedstawienia kolejności zadań, a ścieżka krytyczna jest zaznaczona czerwonym konturem.

szablon pionowego wykresu pert
Click to modify this template

 


Lucidchart łączy diagramowanie, wizualizację danych i współpracę w czasie rzeczywistym, dzięki czemu tworzenie dokładnych i czytelnych wykresów PERT jest łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Lucidchart jest oparty na chmurze, dlatego z łatwością możesz stworzyć centralny punkt odniesienia, który pomoże Twojemu zespołowi na bieżąco zarządzać zadaniami i terminami projektów. Zacznij szybko, używając jednego z szablonów wykresu PERT z naszej galerii szablonów.

Lucidchart jest szybki oraz łatwy i można go wypróbować bezpłatnie. Rozpocznij bezpłatny okres próbny już dziś!

Chcesz utworzyć własny wykres PERT? Wypróbuj Lucidchart. To szybkie, łatwe i całkowicie bezpłatne.

Zacznij

 • Cennik
 • Indywidualny
 • Zespół
 • Przedsiębiorstwo
 • Kontakt z działem sprzedaży
PrywatnośćPrawnyWybór prywatności plików cookiePolityka plików cookie
 • linkedin
 • twitter
 • instagram
 • facebook
 • youtube
 • glassdoor
 • tiktok

© 2024 Lucid Software Inc.