Symbole i notacje diagramu BPMN

Jakie są Twoje oczekiwania względem diagramów BPMN?

Chcę dowiedzieć się więcej o diagramach BPMN

Chcę utworzyć diagram BPMN w Lucidchart.

Chcę utworzyć diagram BPMN, korzystając z szablonu Lucidchart.


Podobnie do schematów blokowych diagramy BPMN wykorzystują zestaw standardowych symboli. Każdy kształt ma swoje konkretne znaczenie i kontekst biznesowy, do którego najbardziej pasuje. Jeśli czujesz się zagubiony podczas szkicowania diagramu BPMN, zapoznaj się z tym przewodnikiem.

6 minuta czytania

Czy chcesz stworzyć diagram BPMN? Wypróbuj Lucidchart — szybko, łatwo, bezpłatnie.

Tworzenie modelu BPMN

Popularne symbole BPMN

Notacja i Model Procesu Biznesowego, w skrócie BPMN, jest używany do tworzenia czytelnych schematów przepływu procesów biznesowych, które można udostępniać w różnych organizacjach i branżach. Symbole diagramów BPMN są podzielone na cztery główne grupy: obiekty przepływu, obiekty łączące, tory i artefakty. Zapoznaj się z poniższym obszernym przewodnikiem po kształtach diagramów BPMN i ich znaczeniach.

Rodzaje zdarzeń BPMN

Wydarzenia stanowią zdarzenia w procesie biznesowym.

Symbol zdarzenia początkowego BPMN

Symbol zdarzenia początkowego

— sygnalizuje pierwszy krok w procesie.

Symbol zdarzenia pośredniego BPMN

Symbol zdarzenia pośredniego

— Reprezentuje każde zdarzenie, które ma miejsce pomiędzy zdarzeniem początkowym a końcowym.

Symbol zdarzenia końcowego BPMN

Symbol zdarzenia końcowego

— sygnalizuje ostatni krok w procesie.

Symbole zdarzeń BPMN

Każdy z tych symboli zdarzeń BPMN może być stylizowany tak, aby reprezentował specyficzne szczegóły procesu. Poniższe przykłady są ujęte w symbolach wydarzenia początkowego, ale mogą być łączone z każdym typem wydarzenia. Popularne symbole zdarzeń reprezentują następujące okoliczności:

Symbol wiadomości BPMN

Symbol komunikatu

— uruchamia proces, ułatwia procesy pośrednie lub kończy proces.

Symbol zegara BPMN

Symbol timera

— Czas, data lub powtarzający się czas i data uruchamia proces, wspomaga procesy pośrednie lub kończy proces.

Symbol eskalacji BPMN

Symbol eskalacji

— Krok reaguje na eskalację i przechodzi do innej roli w organizacji. To zdarzenie jest wykorzystywane tylko w ramach podprocesu zdarzenia. Eskalacja ma miejsce wtedy, gdy w proces zostaje zaangażowana osoba na wyższym szczeblu odpowiedzialności w organizacji.

Symbol warunkowy BPMN

Symbol warunkowy

— Proces rozpoczyna się lub trwa, gdy spełniony jest warunek biznesowy lub reguła biznesowa.

Symbol łącza BPMN

Symbol łącza

— Podproces, który jest częścią większego procesu.

Symbol błędu BPMN

Symbol błędu

— Błąd wyłapany na początku, w środku lub na końcu procesu. Podproces zdarzenia z wyzwalaczem błędu zawsze przerwie proces, który go zawiera.

Symbol anulowania BPMN

Symbol anulowania

— Reaguje na transakcję, która została anulowana w podprocesie W zdarzeniu końcowym symbol anulowania reprezentuje wywołane anulowanie procesu.

Symbol kompensacji BPMN

Symbol rekompensaty

— Zwrot, który jest uruchamiany, gdy operacje częściowo się nie powiodą.

Symbol sygnału BPMN

Symbol sygnału

— Sygnał, który łączy różne procesy. Symbol sygnałowy może rozpocząć proces, ułatwić go lub zakończyć.

Symbol wielokrotności BPMN

Symbol wielokrotny

— Kilka wyzwalaczy inicjujących proces.

Symbol równoległej wielokrotności BPMN

Symbol wielokrotności równoległej

— Instancja procesu, która nie rozpoczyna, nie kontynuuje ani nie kończy się, dopóki nie wystąpią wszystkie możliwe zdarzenia.

Symbol zakończenia BPMN

Symbol zakończenia

— Powoduje natychmiastowe zakończenie etapu procesu. Wszystkie powiązane instancje zostają zakończone w tym samym czasie.

Symbole aktywności BPMN

Działania opisują rodzaj pracy wykonywanej w danej instancji procesu. Istnieją cztery typy aktywności BPMN: zadania, podprocesy, transakcje i czynności wywoławcze.

Symbol zadania BPMN

Symbol zadania

— Najbardziej podstawowy poziom działania, którego nie można dalej podzielić. Na przykład poranny rutynowy proces może polegać na włączeniu komputera.

Model podprocesu BPMN

Symbol podprocesu

— To grupa zadań, które szczególnie dobrze do siebie pasują. Istnieją dwa różne spojrzenia na podproces. Jednym z nich jest widok zwinięty, który zawiera rozszerzalny znak plusa pokazujący więcej szczegółów. Drugi widok to widok rozwiniętego podprocesu, który jest na tyle duży, że mieści wszystkie zadania, które w pełni opisują dany podproces.

Symbol transakcji BPMN

Symbol transakcji

— Jest wyspecjalizowanym podprocesem, który wiąże się z płatnością.

Symbol połączenia BPMN

Symbol wywołania

— Jest globalnym podprocesem, który jest ponownie wykorzystywany w różnych punktach przepływu biznesowego.

Czy chcesz stworzyć diagram BPMN? Wypróbuj Lucidchart — szybko, łatwo, bezpłatnie.

Tworzenie modelu BPMN

Symbole bram BPMN

Na diagramie BPMN symbole bram rozdzielają i łączą przepływy. Istnieje kilka rodzajów bram:

Symbol wyłączności BPMN

Symbol wyłączności

— Ocenia stan procesu biznesowego i w oparciu o ten stan rozdziela przepływ na jedną lub więcej wzajemnie wykluczających się ścieżek. Na przykład, jeden raport zostanie napisany, jeśli przełożony wyrazi zgodę; żaden raport nie zostanie wygenerowany, jeśli przełożony wstrzyma zgodę.

Symbol BPMN oparty na zdarzeniach

Symbol oparty na zdarzeniach

— Brama oparta na zdarzeniach jest podobna do bramy wyłączności — obie mają jedną ścieżkę w przepływie. Jednak w przypadku bramy opartej na zdarzeniach oceniasz, jakie zdarzenie miało miejsce, a nie jaki warunek został spełniony. Na przykład, możesz poczekać z wysłaniem e-maila do momentu, aż dyrektor generalny pojawi się w biurze. Jeśli CEO nie dotrze, e-mail pozostanie niewysłany.

Symbol równoległości BPMN

Symbol równoległości

— Różni się od innych bram, ponieważ nie jest zależny od warunków czy wydarzeń. Zamiast tego używa się bram równoległych, aby reprezentować dwa współbieżne zadania w przepływie biznesowym. Przykładem może być dział marketingu, który generuje nowe leady sprzedażowe i jednocześnie kontaktuje się z istniejącymi.

Symbol inkluzywności BPMN

Symbol inkluzywności

— Rozdziela przepływ procesu na jeden lub więcej przepływów. Na przykład brama inkluzywna może obejmować działania biznesowe podejmowane w oparciu o wyniki ankiety. Jeden proces może zostać uruchomiony, jeśli konsument jest zadowolony z produktu A. Inny proces zostanie uruchomiony, gdy konsument wskaże, że jest zadowolony z produktu B, a trzeci proces zostanie uruchomiony, jeśli nie jest zadowolony z produktu A.

Symbol wyłączności na zdarzenia BPMN

Symbol wyłączności na zdarzenia

— Uruchamia nową instancję procesu przy każdym wystąpieniu kolejnego zdarzenia.

Symbol złożoności BPMN

Symbol złożoności

— Te bramy są używane tylko w przypadku najbardziej złożonych przepływów w procesie biznesowym. Idealnym przypadkiem użycia bramy złożonej jest sytuacja, gdy potrzebujesz wielu bram, aby opisać przepływ biznesowy.

Symbol oparty na równoległych zdarzeniach BPMN

Symbol równoległego zdarzenia

— Jak sama nazwa wskazuje, ta brama jest podobna do bramy równoległej. Umożliwia on działanie wielu procesów w tym samym czasie, ale w przeciwieństwie do bramy równoległej, procesy są zależne od zdarzeń.

Obiekty łączące w diagramie BPMN

Obiekty łączące to linie, które łączą obiekty przepływu BPMN. Istnieją trzy różne typy: przepływy sekwencji, przepływy wiadomości i asocjacje.

Symbol przepływu sekwencji BPMN

Symbol przepływu sekwencyjnego

— Łączy obiekty przepływu w odpowiedniej kolejności sekwencyjnej.

Symbol przepływu wiadomości BPMN

Symbol przepływu komunikatów

— Reprezentuje komunikaty przekazywane od jednego uczestnika procesu do drugiego.

Symbol powiązania BPMN

Symbol asocjacji

— Pokazuje relacje między artefaktami i obiektami przepływu.

Tory w diagramie BPMN

Tory są używane do organizowania aspektów procesu w diagramie BPMN. Tory wizualnie grupują obiekty w pasy, z każdym aspektem procesu dodanym do osobnego toru. Elementy te mogą być ułożone zarówno poziomo, jak i pionowo. Tory nie tylko porządkują działania w odrębne kategorie, ale mogą też uwidocznić opóźnienia, nieefektywność oraz pracowników odpowiedzialnych za poszczególne etapy procesu.

Tory w diagramie BPMN

 

Artefakty na diagramie BPMN

Artefakty reprezentują informacje istotne dla modelu, ale nie dla poszczególnych elementów w procesie. Trzy typy artefaktów to adnotacje, grupy i obiekty danych, które można wykorzystać w diagramie BPMN. Wszystkie trzy są używane do rozszerzenia i opisania procesu BPMN.

Anotacje

pozwalają twórcy modelu opisać dodatkowe części przepływu w modelu lub notacji.

Grupy

porządkują zadania lub procesy, które mają znaczenie w całym procesie.

Obiekty danych

reprezentują dane wprowadzone do procesu, dane będące wynikiem procesu, dane, które muszą być zebrane lub dane, które muszą być przechowywane.

Artefakty na diagramie BPMN

 

Symbol wprowadzania danych BPMN

Symbol wprowadzania danych

— Reprezentuje wymagania dotyczące danych, od których zależą zadania w procesie biznesowym.

Symbol danych wyjściowych BPMN

Symbol danych wyjściowych

— przedstawia informacje wytworzone jako wynik procesu biznesowego.

Symbol gromadzenia danych BPMN

Symbol zbierania danych

— Oznacza informacje gromadzone w ramach procesu biznesowego.

Symbol przechowywania danych BPMN

Symbol gromadzenia danych

— Oznacza informacje gromadzone w ramach procesu biznesowego.


Dodatkowe zasoby

Lucidchart zawiera wszystkie standardowe kształty BPMN, dzięki czemu możesz szybko i łatwo przedstawić przepływy biznesowe. Dzięki profesjonalnym narzędziom Lucidchart możesz porozumiewać się z członkami swojego zespołu lub między poszczególnymi branżami.

Czy chcesz stworzyć diagram BPMN? Wypróbuj Lucidchart — szybko, łatwo, bezpłatnie.

Zacznij

 • Cennik
 • Indywidualny
 • Zespół
 • Przedsiębiorstwo
 • Kontakt z działem sprzedaży
PrywatnośćPrawnyCookie privacy choicesPolityka plików cookie
 • linkedin
 • twitter
 • instagram
 • facebook
 • youtube
 • glassdoor
 • tiktok

© 2024 Lucid Software Inc.