Symboler och notation för BPMN-diagram

Vilka är dina krav när det gäller BPMN-diagram?

Jag vill veta mer om BPMN-diagram

Jag vill skapa ett BPMN-diagram i Lucidchart.

Jag vill skapa ett BPMN-diagram med en Lucidchart-mall.


På samma sätt som flödesscheman använder BPMN-diagram en uppsättning standardsymboler. Varje form har en specifik betydelse och en affärskontext där den är mest lämplig att använda. Om du känner dig överväldigad när du ska rita ditt BPMN-diagram kan du ta en titt i den här guiden.

6 minutläsning

Vill du skapa ett BPMN-diagram? Testa Lucidchart – snabbt, enkelt, gratis.

Skapa en BPMN-modell

Vanliga BPMN-symboler

Ett BPMN-diagram (Business Process Modeling Notation) används för att bygga lättlästa flödesscheman för modeller av affärsprocesser som kan delas mellan organisationer och branscher. Symbolerna för BPMN-diagram är kategoriserade i fyra huvudgrupper: flödesobjekt, kopplingsobjekt, simbanor och artefakter. Läs en omfattande guide till BPMN-diagramformer och deras betydelser nedan.

BPMN-händelsetyper

Händelser representerar en händelse i en affärsprocess.

BPMN-symbol för starthändelse

Symbol för starthändelse

– visar det första steget i en process.

BPMN-symbol för mellanstation

Symbol för mellanstation

– representerar alla händelser som inträffar mellan start- och sluthändelserna.

BPMN-symbol för sluthändelse

Symbol för sluthändelse

– visar det sista steget i en process.

BPMN-händelsesymboler

Utseendet på var och en av dessa BPMN-händelsesymboler kan anpassas för att representera de specifika detaljerna i processen. Exemplen nedan visas inom starthändelsesymboler, men de kan kombineras med valfri händelsetyp. Vanliga händelsesymboler representerar följande omständigheter:

BPMN-symbol för meddelande

Meddelandesymbol

– utlöser processen, underlättar mellanliggande processer eller avslutar processen.

BPMN-symbol för timer

Timersymbol

– en tid, ett datum eller återkommande tid och datum utlöser processen, underlättar mellanprocesser eller slutför processen.

BPMN-symbol för eskalering

Eskaleringssymbol

– ett steg reagerar på en eskalering och kopplar vidare till en annan roll i organisationen. Denna händelse används endast inom en delprocess för en händelse. En eskalering sker när någon på en högre ansvarsnivå inom organisationen blir involverad i en process.

BPMN-symbol för villkor

Villkorssymbol

– en process börjar eller fortsätter när ett affärsvillkor eller en affärsregel uppfylls.

BPMN-symbol för länk

Länksymbol

– en delprocess som ingår i en större process.

BPMN-symbol för fel

Felsymbol

– ett upptäckt fel i början, mitten eller slutet av en process. En händelses delprocess med en felutlösare avbryter alltid den process som innehåller den.

BPMN-symbol för avbrott

Avbrottssymbol

– reagerar på en transaktion som avbröts inom en delprocess. Vid en sluthändelse representerar avbrottssymbolen det utlösta avbrottet av en process.

BPMN-symbol för kompensation

Kompensationssymbol

– en återbetalning som utlöses när operationer delvis misslyckas.

BPMN-symbol för signal

Signalsymbol

– en signal som kommunicerar mellan olika processer. En signalsymbol kan påbörja en process, underlätta den eller slutföra den.

BPMN-symbol för multipel

Multipelsymbol

– flera utlösare som initierar en process.

BPMN-symbol för parallell multipel

Parallell multipelsymbol

– en processinstans som inte startar, fortsätter eller slutar förrän alla möjliga händelser har inträffat.

BPMN-symbol för avslut

Avslutssymbol

– utlöser omedelbar avslutning av ett processteg. Alla relaterade instanser avslutas samtidigt.

Symboler för BPMN-aktiviteter

Aktiviteter beskriver vilken typ av arbete som utförs i en viss processinstans. Det finns fyra typer av BPMN-aktiviteter: uppgifter, delprocesser, transaktioner och samtalsaktiviteter.

BPMN-symbol för uppgift

Uppgiftssymbol

– den mest grundläggande nivån av en aktivitet, kan inte delas upp ytterligare. En morgonrutin kan till exempel innebära uppgiften att slå på datorn.

BPMN-symbol för delprocess

Delprocessymbol

– en grupp uppgifter som passar särskilt bra ihop. Det finns två olika vyer för en delprocess. En är den komprimerade vyn, som har ett plustecken för att visa mer information. Den andra vyn är en expanderad delprocessvy som är tillräckligt stor för att rymma alla uppgifter för att fullständigt beskriva delprocessen.

BPMN-symbol för transaktion

Transaktionssymbol

– en specialiserad delprocess som involverar betalning.

BPMN-symbol för samtal

Samtalssymbol

– en global delprocess som återanvänds vid olika punkter i affärsflödet.

Vill du skapa ett BPMN-diagram? Testa Lucidchart – snabbt, enkelt, gratis.

Skapa en BPMN-modell

BPMN-gatewaysymboler

I ett BPMN-diagram är det gateway-symboler som separerar och kombinerar flöden. Det finns flera typer av gateways:

BPMN-symbol för exklusiv

Exklusiv symbol

– utvärderar tillståndet i affärsprocessen och bryter baserat på tillståndet upp flödet i en eller flera ömsesidigt uteslutande vägar. Exempel: En rapport kommer att skrivas om en handledare ger sitt godkännande; ingen rapport kommer att skapas om handledaren avstår godkännande.

BPMN-symbol för händelsebaserad

Händelsebaserad symbol

– en händelsebaserad gateway påminner om en exklusiv gateway – båda involverar en unik väg i flödet. I en händelsebaserad gateway utvärderar du dock vilken händelse som har inträffat, inte vilket villkor som är uppfyllt. Exempel: Du väntar med att skicka ett e-postmeddelande tills vd:n har kommit in på kontoret. Om vd:n inte kommer förblir meddelandet osänt.

BPMN-symbol för parallell

Parallellsymbol

– skiljer sig från andra gateways eftersom den inte är beroende av villkor eller händelser. Istället används parallellgateways för att representera två samtidiga uppgifter i ett affärsflöde. Ett exempel är en marknadsavdelning som genererar nya säljleads och samtidigt kontaktar befintliga leads.

BPMN-symbol för inkluderande

Inkluderande symbol

– bryter upp processflödet i ett eller flera flöden. Exempel: En inkluderande gateway kan innebära affärsåtgärder som vidtas baserat på undersökningsresultat. En process kan utlösas om konsumenten är nöjd med produkt A. Ett annat flöde utlöses när konsumenten anger att hen är nöjd med produkt B, och en tredje process utlöses om hen inte är nöjd med A.

BPMN-symbol för exklusiv händelsebaserad

Exklusiv händelsebaserad symbol

– startar en ny processinstans vid varje förekomst av en efterföljande händelse.

BPMN-symbol för komplex

Komplex symbol

– dessa gateways används endast för de mest komplexa flödena i en affärsprocess. Ett idealiskt användningsfall för den komplexa gatewayen är när du behöver flera gateways för att beskriva affärsflödet.

BPMN-symbol för parallell händelsebaserad

Parallell händelsebaserad symbol

– som namnet antyder liknar denna gateway en parallell gateway. Den tillåter att flera processer pågår samtidigt, men till skillnad från den parallella gatewayen är processerna händelseberoende.

Kopplingsobjekt i ett BPMN-diagram

Kopplingsobjekt är linjer som förbinder BPMN-flödesobjekt. Det finns tre olika typer: sekvensflöden, meddelandeflöden och associationer.

BPMN-symbol för sekvensflöden

Sekvensflödessymbol

– ansluter flödesobjekt i rätt ordningsföljd.

BPMN-symbol för meddelandeflöden

Meddelandeflödessymbol

– representerar meddelanden från en processdeltagare till en annan.

BPMN-symbol för associationer

Associationssymbol

– visar relationer mellan artefakter och flödesobjekt.

Simbanor i ett BPMN-diagram

Simbanor används för att organisera aspekter av en process i ett BPMN-diagram. Simbanor grupperar visuellt objekt i rader eller kolumner, där varje aspekt av processen läggs till en egen rad/kolumn. Dessa element kan arrangeras antingen horisontellt eller vertikalt. Simbanor ordnar inte bara aktiviteter i separata kategorier, utan kan också avslöja förseningar, ineffektivitet och vilka medarbetare som är ansvariga för varje steg i en process.

Simbanor i ett BPMN-diagram

 

Artefakter i ett BPMN-diagram

Artefakter representerar information som är relevant för modellen men inte för enskilda element i processen. De tre typerna av artefakter är anteckningar, grupper och dataobjekt som kan användas i ett BPMN-diagram. Alla tre används för att utöka och beskriva en BPMN-process.

Anteckningar

gör att modelleraren kan beskriva ytterligare delar av flödet för modellen eller notationen.

Grupper

organiserar uppgifter eller processer som har betydelse för den övergripande processen.

Dataobjekt

representerar data som har lagts in i processen, data som härrör från processen, data som behöver samlas in eller data som måste lagras.

Artefakter i ett BPMN-diagram

 

BPMN-symbol för datainmatning

Datainmatningssymbol

– representerar datakrav som uppgifter i affärsprocessen är beroende av.

BPMN-symbol för datautmatning

Datautmatningssymbol

– visar information som produceras som ett resultat av en affärsprocess.

BPMN-symbol för datainsamling

Datainsamlingssymbol

– betecknar information som samlas in inom en affärsprocess.

BPMN-symbol för datalagring

Datalagringssymbol

– representerar förmågan att lagra eller komma åt data som är kopplade till en affärsprocess.


Fler resurser

Lucidchart erbjuder alla vanliga BPMN-former, så att du snabbt och enkelt kan representera affärsflöden. Kommunicera bland dina teammedlemmar eller över hela branscher med Lucidcharts professionella verktyg.

Vill du skapa ett BPMN-diagram? Testa Lucidchart – snabbt, enkelt, gratis.

Komma igång

 • Priser
 • Individ
 • Team
 • Större företag
 • Kontakta säljare
SekretessRättsligSekretessval för cookiesCookiepolicy
 • linkedin
 • twitter
 • instagram
 • facebook
 • youtube
 • glassdoor
 • tiktok

© 2024 Lucid Software Inc.