Handledning för diagram över tillståndsmaskin

Varför använda ett UML-diagram?

Jag vill veta mer om användningsfallsdiagram eftersom de är nya för mig.

Jag vill skapa mitt eget användningsfallsdiagram i Lucidchart.

Jag vill skapa ett användningsfallsdiagram med en Lucidchart-mall.


Ett tillståndsdiagram, eller ett diagram över en tillståndsmaskin, är en typ av beteendediagram i UML (Unified Modeling Language) som visar övergångar mellan olika objekt. Samarbeta i vårt program för UML-diagram och bygg ditt eget tillståndsdiagram med ett gratis Lucidchart-konto idag!

4 minutläsning

Vill du göra ditt eget UML-diagram? Prova Lucidchart. Det är snabbt, enkelt och helt gratis.

Skapa ett UML-diagram

Vad är ett tillståndsdiagram i UML?

En tillståndsmaskin är vilken enhet som helst som lagrar statusen för ett objekt vid en given tidpunkt och som kan ändra status eller orsaka andra åtgärder baserat på de indata som den tar emot. Tillstånd innebär de olika kombinationer av information som ett objekt kan ha, inte hur objektet beter sig. För att förstå de olika tillstånden för ett objekt kan du vilja visualisera alla tänkbara tillstånd och visa hur ett objekt når respektive tillstånd. Det kan du göra med ett UML-tillståndsdiagram.

Varje tillståndsdiagram börjar vanligtvis med en mörk punkt som anger starttillståndet och slutar med punkt med en cirkel runt som anger det slutliga tillståndet. Men trots att de har tydliga start- och slutpunkter är tillståndsdiagram inte nödvändigtvis det bästa verktyget för att övergripande visa en händelseutveckling. Snarare illustrerar de specifika typer av beteende – i synnerhet övergångar från ett tillstånd till ett annat.

Tillståndsdiagram avbildar mestadels tillstånd och övergångar. Tillstånd representeras genom rektanglar med rundade hörn och är märkta med tillståndets namn. Övergångar representeras genom pilar från ett tillstånd till ett annat och visar hur tillståndet ändras. Nedan kan du se hur båda dessa element fungerar i ett enkelt diagram för livet som student. Vårt UML-diagramverktyg kan hjälpa dig att utforma vilket anpassat tillståndsmaskindiagram du vill.

Tillståndsdiagram – grundutbildning

Användningsområden för tillståndsdiagram

Liksom de flesta UML-diagram har tillståndsdiagram flera möjliga användningsområden. De vanligaste tillämpningarna är att:

 • Beskriva händelsedrivna objekt i ett reaktivt system.

 • Illustrera olika tänkbara användningsfall i affärssammanhang.

 • Beskriva hur ett objekt rör sig genom olika tillstånd under sin livstid.

 • Visa det övergripande beteendet hos en tillståndsmaskin eller beteendet hos en relaterad uppsättning tillståndsmaskiner.

Vill du göra ditt eget UML-diagram? Prova Lucidchart. Det är snabbt, enkelt och helt gratis.

Skapa ett UML-diagram

Symboler och komponenter i tillståndsdiagram

Du kan inkludera många olika former i ett tillståndsdiagram, särskilt om du väljer att kombinera det med ett annat diagram. Den här listan sammanfattar de former som du oftast kan stöta på.

Sammansatt tillstånd

Ett tillstånd som har inkapslade undertillstånd. Se exemplet tillståndsdiagram för universitet nedan. Enrollment (Antagning) är det sammansatta tillståndet i det här exemplet, eftersom det innehåller olika undertillstånd i antagningsprocessen.

Pseudotillståndet Beslut

En rombsymbol som anger ett dynamiskt tillståndsalternativ som förgrenar sig ut i potentiella resultat.

Symboler i tillståndsdiagram – pseudotillståndet Beslut

Händelse

En instans som utlöser en övergång. Händelsen anges ovanför den aktuella övergångspilen. I det här fallet är Classes end (Föreläsningar slut) händelsen som utlöser slutet av tillståndet Being taught (Undervisning pågår) och början av tillståndet Final exams (Tentamen).

Symboler i tillståndsdiagram – händelseform

Avslutspunkt

Den punkt där ett objekt lämnar det sammansatta tillståndet eller tillståndsmaskinen. Betecknas med en cirkel med ett kryss. Avslutspunkten används vanligtvis om processen inte är slutförd men måste lämnas på grund av ett fel eller något annat problem.

Symboler i tillståndsdiagram – avslutspunkt

Starttillstånd

En markör för det första tillståndet i processen. Visas som en mörk cirkel med en övergångspil.

Symboler i tillståndsdiagram – starttillstånd

Vakt

Ett booleskt villkor som tillåter eller stoppar en övergång. Vakten skrivs ovanför övergångspilen.

Tillstånd

En rektangel med rundade hörn som anger ett objekts aktuella status.

Symboler i tillståndsdiagram – tillståndsform

Undertillstånd

Ett tillstånd som ingår i ett sammansatt tillstånd. I tillståndsdiagrammet för universitet nedan är Open for enrollment (Öppet för ansökning) ett undertillstånd i det övergripande sammansatta tillståndet Enrollment (Antagning).

Slutpunkt

En punkt med en cirkel runt anger att en process avslutas.

Symboler i tillståndsdiagram – slutpunktsform

Övergång

En pil från ett tillstånd till ett annat anger ett ändrat tillstånd.

Symboler för tillståndsdiagram – övergångsform

Övergångsbeteende

Ett beteende som uppstår vid en övergång mellan tillstånd. Beteendet skrivs ovanför övergångspilen.

Utlösare

En typ av meddelande som aktivt flyttar ett objekt mellan tillstånd. Utlösaren skrivs ovanför övergångspilen. I det här exemplet är Issue with reservation (Problem med bokning) utlösaren som skulle skicka personen till resebyrån istället för till nästa steg i processen.

Symboler i tillståndsdiagram – utlösarform

Exempel på tillståndsdiagram

Exempel på tillståndsdiagram: tillgänglighet i kalendern

Det här exemplet på ett tillståndsdiagram visar den process som en person använder för att boka ett möte i sin kalender. I det sammansatta tillståndet Check date (Kontrollera datum) kontrollerar systemet tillgängligheten i kalendern med några olika undertillstånd. Om tiden inte finns tillgänglig i kalendern avbryts processen. Om tiden däremot är tillgänglig i kalendern läggs mötet till i kalendern.

Exempel på tillståndsdiagram – tillgänglighet i kalendern

Exempel på tillståndsdiagram: universitet

Det här tillståndsdiagrammet visar processen för antagning och föreläsningar vid ett universitet. Det sammansatta tillståndet Enrollment (Antagning) består av olika undertillstånd som leder studenterna genom antagningsprocessen. När studenten har antagits går hen vidare till Being taught (Undervisning pågår) och slutligen till Final exams (Tentamen).

Exempel på tillståndsdiagram – universitet

Exempel på tillståndsdiagram: incheckning på flygplats

Följande exempel visar på ett enkelt sätt de steg som krävs för att checka in på en flygplats. För flygbolag kan ett tillståndsdiagram hjälpa till att effektivisera processer och eliminera onödiga steg.

Exempel på tillståndsdiagram – flygplats

Fler resurser

Använd Lucidchart för att samarbeta och skapa UML-diagram genom att starta ett gratis konto idag! Inga pluginprogram eller nedladdningar behövs.

Vill du göra ditt eget UML-diagram? Prova Lucidchart. Det är snabbt, enkelt och helt gratis.

Komma igång

 • Priser
 • Individ
 • Team
 • Större företag
 • Kontakta säljare
SekretessRättsligSekretessval för cookiesCookiepolicy
 • linkedin
 • twitter
 • instagram
 • facebook
 • youtube
 • glassdoor
 • tiktok

© 2024 Lucid Software Inc.